Daftar Isi

Definisi Umum Hibah

Secara bahasa, pengertian hibah adalah pemberian. Sedangkan menurut istilah hibah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang secara percuma tanpa mengharapkan balasan, dan dilakukan sebagai wujud kasih sayang.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa hibah merupakan suatu pemberian yang dilakukan, baik dalam lingkungan keluarga ataupun orang lain dan dilakukan ketika masih hidup atau penghibah itu masih hidup.

Sehingga apabila kita telah ikhlas menghibah sesuatu semasa masih hidup, anak cucu kitapun tidak diperbolehkan untuk mengambil hibah itu kembali.

Hukum Hibah Dalam Islam

Hibah ini sangat bermanfaat bagi orang lain dan penghibah akan mendapatkan pahala yang melimpah. Adapun hukum asal hibah ini adalah mubah atau boleh. Tetapi berdasarkan pengertian hibah, kondisi dan peran pemberi dan penerima hibah dapat menjadi berhukum wajib, haram dan mubah. Inilah contoh hibah yang hukumnya dapat menjadi berubah.

  1. Hibah wajib ini dicontohkan hibah suami kepada Istri dan anak-anaknya sesuai kemampuannya.
  2. Hibah haram dapat terjadi manakala diberikan berupa barang haram, misalnya minuman keras, narkoba dsb. Hibah juga akan menjadi haram bila diminta kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya bukan sebaliknya.
  3. Hibah makruh tersebut dapat terjadi apabila dalam pemberian hibah tersebut menghibahkan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang baik, berimbah bahkan lebih baik maka akan berhukum makruh.

Rukun Hibah

Hibah dapat sah dan sempurna bila rukunya terpenuhi, adapun rukun hibah adalah sebagai berikut.

  1. pemberi hibah yang akan menghibahkan barangnya.
  2. penerima hibah yang disyaratkan sudah wujud ketika akad hibah dilakukan. Apabila belum ada secara nyata misalnya janin didalam kandungan, maka tidak sah dilakukan hibah.
  3. barang yang akan dihibahkan
  4. Ijab qabul : sama seperti berdagang, hibah juga harus menggunakan ijab qabul sebagai tanda sah penyerahan hibah. Jangan lupa ketika melaksanakan ijab qabul, harus ada saksi.

Dari pengertian hibah, hukum dan rukunnya dalam Islam rasanya anda semakin jelas akan perkara hibah ini bukan? Perlu diingat mencabut kembali hibah hukumnya adalah haram, kecuali hibah orang tua kepada anaknya, bukan sebaliknya.

Cari Artikel di Sini